Heb je een vraag? Wij helpen graag.
Bel mij
Met wie kunnen we contact opnemen?
Bedankt voor jouw interesse. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MIND B.V.

1.Definities

Termen die in deze Algemene Voorwaarden aangeduid zijn met een hoofdletter hebben een voor de uitleg en toepassing ervan de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van MIND B.V.

Diensten: Het abonnement waarmee  de Klant de mogelijkheid heeft het wagenpark te monitoren (voertuigmanagement) in de Portal of via een API. In de Overeenkomst is de gekozen abonnementsvorm omschreven.

Klant: De rechtspersoon die met MIND een Overeenkomst heeft gesloten voor afname van de Diensten en/of Producten.

MIND: MIND B.V. zie artikel 2.

Overeenkomst: Een schriftelijke overeenstemming tussen Klant en MIND voor het leveren van de Producten en Diensten van MIND.

Portal: De website die toegang verschaft tot het platform van MIND. Hierop zijn de gegevens zichtbaar conform het overeengekomen abonnement.

Producten: De Mind hardware, waarop Software is geïnstalleerd, dat ingebouwd kan worden in voertuigen en gebruikt kan worden om data te verzenden en te ontvangen via mobiele elektronische communicatiediensten.

Persoonsgegevens: Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven kan/moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Mind beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij over kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

Software: De door MIND ter beschikking gestelde programmatuur die op de Producten geïnstalleerd zal worden.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: MIND B.V.

Handelend onder de handelsnaam: MIND

Vestigingsadres Zuiderinslag 2, 3833 BP Leusden

Telefoonnummer: 033-4949090

Bereikbaarheid: Op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur

E-mail: info@MINDmobility.nl

Website: www.MINDmobility.nl

KVK nummer: 65110714

BTW nummer: NL 855984223B01

 

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MIND en alle met MIND gesloten Overeenkomsten betreffende de levering van Producten en/of Diensten.

 • Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en Overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Klant naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door Klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
 • MIND heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden aan de Klant bekend gemaakt voordat deze ingaan.

 

4. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

4.1. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door MIND schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd.

4.3 Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen Overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover de aanvullingen op en/of wijziging door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

 

5. Prijzen

5.1. Onze prijzen voor de Producten en/of Diensten zijn opgenomen in de Overeenkomst en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

5.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in belastingen en accijnzen welke van overheidswege worden opgelegd doorberekend worden aan de Klant.

6. Intellectuele Eigendom en Gebruiksrechten

6.1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) de auteursrechten en databankrechten, op alle Producten en/of Diensten, alsmede daarbij behorende of onderliggende Producten, Software, documentatie en/of werkdocumenten, berusten uitsluitend bij MIND. Voor zover nodig, zal Klant op eerste verzoek van ons alle handelingen verrichten die nodig zijn voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan MIND op de daartoe bij wet voorgeschreven wijze. De Overeenkomst zal geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten door MIND aan de Klant tot gevolg hebben.

6.2. MIND verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht, zonder het recht om sublicenties te verstrekken, voor de duur van de Overeenkomst om de Producten en/of Diensten te gebruiken voor of ten behoeve van het voertuigmanagement van de Klant.

6.3. De Klant verkrijgt een beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de Diensten voor het in de Overeenkomst  gespecificeerde aantal voertuigen. Indien er op enig moment sprake is van een wijziging of toename bij de Klant met betrekking tot het aantal voertuigen, dient de Klant MIND hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en dient de Klant voor ieder extra voertuig een afzonderlijk gebruiksrecht te verkrijgen tegen betaling van de daarbij behorende vergoeding.

6.4. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om in het kader van de Overeenkomst verkregen informatie, data en overige materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Klant is niet gerechtigd enige aanduiding omtrent of verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merken of handelsnamen van, uit of met betrekking tot de Producten en/of Diensten te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

6.5. Het is Klant niet toegestaan enig merk of ontwerp of enige domeinnaam van MIND of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land.

6.6. MIND is bevoegd technische voorzieningen te treffen en ter instandhouding en ter bescherming van de (intellectueel eigendomsrechten op) de Producten en/of Diensten, alsmede met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Producten en/of Diensten. Het is Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

6.7. MIND is nimmer verplicht de broncode(s) van of in verband met Producten en/of Diensten aan Klant te verstrekken.

 

7. Klant verplichtingen en voorschriften

7.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie, (rand)apparatuur en/of ruimtes, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en op bruikbare wijze aan MIND ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant informatie of materialen aan ons ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ons voorgeschreven specificaties.

7.2. De Klant zal de door haar aangeleverde gegevens, alsmede de door MIND verzamelde gegevens die aan haar beschikbaar kunnen worden gesteld, regelmatig op juistheid controleren. Daarnaast is de Klant verplicht om de wijzigingen omtrent de voertuigen in de Portal door te voeren. Indien wijzigingen in de Portal niet tijdig en/of niet juist zijn doorgevoerd is MIND hiervoor niet aansprakelijk.

7.3. Klant draagt zorg en staat in voor het correct functioneren van haar eigen apparatuur die wordt gebruikt in samenhang met de Producten en/of Diensten, in overeenstemming met onze minimale systeemeisen, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Producten en/of Diensten en het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen en/of dat van haar gebruikers te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

7.4. De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de Diensten mogelijk te maken, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

7.5. De Klant stelt ons zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante klantgegevens.

7.6. Een fair use policy is van toepassing op de door ons geleverde Diensten. Dit houdt in dat het de Klant slechts is toegestaan redelijk gebruik te maken van de Diensten. Van ‘unfair use’ is in ieder geval sprake bij:

 • gebruik voor doeleinden anders dan neergelegd in de Overeenkomst;
 • gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is bepaald aan de hand van gemiddeld gebruik van andere vergelijkbare gebruikers of de hoeveelheid zoals omschreven in de Overeenkomst; en/of
 • continue of bijna continue gebruik, door langdurig of veelvuldig openstaande verbindingen.

7.7. In geval van ‘unfair use’ kan MIND nadere voorwaarden stellen aan het gebruik, extra kosten in rekening brengen en/of de Overeenkomst opschorten of beëindigen. MIND zal slechts overgaan tot het in rekening brengen van extra kosten, nadat MIND de Klant vooraf hebben geïnformeerd dat het gebruik als ‘unfair’ wordt aangemerkt. MIND zal de Klant een redelijke termijn geven om het gebruik te reduceren. Indien het ‘unfair use’ zich desondanks voortzet, behoudt MIND zich het recht voor de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen. MIND is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

7.8 De Klant is verantwoordelijk voor het maken van back-ups/kopieën van gegevens uit de Portal om aan eigen wettelijke (bewaar)verplichtingen te kunnen voldoen.

 

8. Inloggegevens

8.1.  Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die MIND verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot de Diensten. De inloggegevens zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Klant. Klant en/of de gebruikers zijn jegens eenieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zullen de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

8.2. De Klant dient MIND direct, doch uiterlijk binnen 12 uur, nadat de Klant bekend is geraakt met enige vorm van ongeautoriseerde toegang hierover schriftelijk te informeren. Indien het onbevoegde gebruik van inlogcodes aan de Klant moet worden toegerekend, dient de Klant de aan blokkering en vervanging verbonden daadwerkelijk gemaakte technische en administratieve kosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten van het onbevoegde gebruik aan ons te vergoeden.

8.3. MIND is bevoegd de inloggegevens van Klant en/of een gebruiker te blokkeren in geval van zwaarwichtige redenen, onder andere vanwege veiligheid, (vermoeden van) overtreden van privacy gerelateerde wet- en regelgeving, niet toegestaan gebruik, (een vermoeden van) fraude of indien de Klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen niet nakomt. Wij zullen deze blokkering altijd van tevoren melden aan de Klant.

8.4. MIND mag de inlogprocedure van de Diensten naar eigen inzicht aanpassen.

 

9. Installatie en acceptatie

9.1. MIND of een partij die door MIND is ingeschakeld/goedgekeurd, draagt zorg voor de installatie van Producten in de voertuigen van de Klant, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

9.2. Indien MIND zorg draagt voor installatie, zal de Klant kosteloos alle medewerking en faciliteiten verlenen die voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden redelijkerwijs van hem mogen worden gevraagd.

9.3. De voertuigen waarin MIND haar Producten installeert, dienen geschikt en gereed te zijn voor het maken van een testrit op de openbare weg.

 

10. SIM-kaarten

10.1. MIND levert SIM-kaarten aan de Klant, die zijn geïntegreerd in de Producten. De Klant is enkel gerechtigd de SIM-kaarten te gebruiken (i) in combinatie met de Producten en (ii) in verband met het gebruik van de Diensten om data te (laten) verzenden en te ontvangen via mobiele elektronische communicatiediensten.

10.2. Het eigendom van de door MIND geleverde SIM-kaarten blijft te allen tijde van MIND. De Klant verkrijgt slechts een beperkt gebruiksrecht op de SIM- kaarten voor de duur van de Overeenkomst.

10.3. MIND zal de SIM-kaarten na het eindigen van de Overeenkomst, of ingeval en voor zover mogelijk van tussentijds beëindiging van de Overeenkomst, met ingang van die datum wordt de verzending van de data gedeactiveerd. De Klant blijft tot het moment van de-activering onverminderd aansprakelijk voor het gebruik van de SIM-kaarten.

10.4. De Klant vrijwaart MIND en aan ons gelieerde bedrijven tegen alle vorderingen van derden (inclusief vorderingen voor juridische kosten) die voortvloeien uit of die in verband staan met het gebruik van de SIM-kaart in strijd met de Overeenkomst.

 

11. Beschikbaarheid en beheer

11.1. MIND spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Diensten in de staat waarin deze zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling ‘as is’).

11.2. MIND is bevoegd de toegang tot de Diensten door voorafgaande bekendmaking in de Portal binnen redelijke termijn tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen ten behoeve van (i) onderhoudswerkzaamheden; (ii) te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Diensten; (iii) beveiliging van Persoonsgegevens in verband met de onrechtmatige verwerking daarvan; (iv) storingen of vertragingen van het netwerk of systemen van derden. MIND spant zich in dit tot een minimum te beperken en Klant indien mogelijk op voorhand te informeren.

 

12. Mutaties

MIND is gerechtigd (voorafgaande) zonder kennisgeving aan Klant technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de Producten en/of Diensten, zonder dat Klant daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

 

13. Betalingen

13.1. De Dienst wordt door MIND halverwege de maand voor die gehele betreffende maand bij de Klant in rekening gebracht op basis van de op dat moment aanwezige voertuigen in de Portal. Indien MIND hiertoe aanleiding ziet, kan MIND de factuurfrequentie aanpassen, in overleg met en na schriftelijke toestemming van de Klant.

13.2  De kosten van het Product zijn eenmalig en worden overeenkomstig de afspraken in de overeenkomst gefactureerd.

13.3 Betaling dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in de op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door MIND aan te wijzen bankrekening.

13.4 Bij niet tijdige voldoening van enige betaling is MIND gerechtigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is,  maandelijks de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over de totale achterstand.

13.5. Tevens is Klant de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door Klant uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

13.6 Klachten over of bezwaren tegen de hoogte van de facturen van MIND aan de Klant schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

14. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

14.1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder maar niet beperkt tot niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers en/of de aanhoudende uitval van transport, internet, telecommunicatie of elektrische stroom), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

14.2. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de Overeenkomst met Klant buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

 

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van alle door ons aan Klant verkochte Producten blijven van MIND zolang Klant de vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang Klant onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Klant van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen van boete, rente en kosten.

15.2. Klant is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het Product aan derden in gebruik af te staan, te verpanden, aan derden over te dragen, te vernietigen of van het Product een nieuwe zaak te vormen.

15.3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt Klant zich reeds nu voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die Klant op deze derde heeft.

 

16. Garantie

16.1. Door ons geleverde Producten, worden op juiste werking gegarandeerd voor een termijn van twee (2) jaar. De garantietermijn gaat in vanaf de dag van installatie van het Product. In ieder geval vervalt de garantie, indien Klant op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of (uitrustings)stukken, waaronder maar niet beperkt tot de Software en/of de Producten, van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

16.2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van het Product wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het Product ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).

16.3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde Producten en verrichte (reparatie- of herstel)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.

16.4. Ingeval wij worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverde Product, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij Klant daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien Klant zich na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot ons wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van Klant uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat noch wij, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door Klant geleden en te lijden schade.

 

17. Aansprakelijkheid

17.1. De totale aansprakelijkheid van MIND wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten van vervanging of herstel van een defect Product en/of Dienst, alsmede de kosten van het uitvoeren van herstel- of vervangingswerkzaamheden. Aansprakelijkheid van MIND voor alle andere vormen van schade dan die vermeld in artikel 17.1 is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk begrepen indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking of verlies van gegevensbestanden, verlies van klanten, reputatieschade en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, is uitgesloten

17.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met:

(a) het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Diensten;

(b) met het (niet) functioneren van programmatuur of (rand)apparatuur van Klant en/of haar gebruikers, of van internetverbindingen van ons, Klant, gebruiker of derden; en/of

(c) verband houdende met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die door middel van de Diensten bij ons worden geplaatst.

17.3 Indien wij aansprakelijk zijn op grond van dit artikel 17 dan is de aansprakelijkheid van MIND beperkt tot, wanneer het een Product betreft, een bedrag gelijk aan de totale koopprijs van de Producten, of, wanneer het een Dienst betreft, het bedrag ter hoogte van de gemiddelde maandelijkse factuurwaarde van door Klant afgenomen Diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst, vermenigvuldigd met 12.

17.4. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding voor de Klant is telkens, dat Klant de schade binnen een (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk en per aangetekende brief meldt bij MIND. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MIND vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan voor zover geen melding is gedaan als bedoeld in dit artikellid van de Algemene Voorwaarden.

 

18. Klachten en verjaring

18.1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door Klant schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Klant wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de Klant de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan MIND, bij gebreke waarvan Klant wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

18.2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat Klant of niet geautoriseerde derden iets aan de Producten en/of Diensten hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van MIND is geschied en in noodgevallen waarin Klant zich vooraf onmogelijk met MIND heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

18.3. Alle aanspraken jegens MIND, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

19. Ontbinding

19.1. MIND en Klant kunnen, naast de overige aan hun toekomende rechten, de Overeenkomst te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens elkaar door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij opschorten en/of (deels) ontbinden indien:

 • een van de partijen één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • een van de partijen niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt;
 • het faillissement van een van de partijen is aangevraagd;
 • surséance van betaling van een van de partijen is aangevraagd;
 • namens een van de partijen een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van een van de partijen wordt uitgesproken;
 • een van de partijen misbruik en/of fraude heeft gepleegd;
 • een persoon of entiteit anders dan de huidige moedermaatschappij van Klant (i) houder is geworden van meer dan 50% van de aandelen in het kapitaal van de Klant of (ii) meer dan 50% van de stemrechten in de algemene vergadering van de Klant kan uitoefenen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden;
 • een van de Partijen geheel of gedeeltelijk zijn bedrijfsactiviteiten beëindigd; en/of
 • beslag onder een van de partijen wordt gelegd.

 

19.2. Indien één der in lid 1 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op Klant de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

19.3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, worden kosten voor verleende Producten en/of Diensten berekend en gefactureerd aan de Klant tot en met de laatste maand van de samenwerking.

 

20. Privacy en gegevensbescherming

20.1. Voor zover de gegevens die door ons en/of de Klant worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst Persoonsgegevens bevatten, zullen wij en/of de Klant deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MIND is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen waarvan MIND het doel en de middelen bepaalt, waaronder de verwerkingen ten aanzien van de Portal die de Klant ter beschikking krijgt. Wij zullen gegevens verzamelen en verwerken in het kader van de Overeenkomst. Wij verwerken  Persoonsgegevens conform het bepaalde in ons privacybeleid.

20.2. MIND is gerechtigd om gegevens te verstrekken aan andere door MIND te bepalen partijen, waaronder maar niet beperkt tot Pon’s Automobielhandel B.V., en Volkswagen AG waaronder maar niet beperkt tot doeleinden met betrekking tot onderzoek, analyse, verbetering van de Producten en/of Diensten, marketing, service (onderhoud- en reparatie) en communicatie. Indien deze gegevens Persoonsgegevens betreffen, dan zijn deze niet meer direct herleidbaar naar natuurlijke personen (pseudoniem).

20.3. Klant krijgt via de aan Klant ter beschikking gestelde Portal toegang tot de gegevens uitsluitend met betrekking tot de door Klant aangeschafte Producten/diensten.

20.4. Klant zal de via de Portal ter beschikking gestelde gegevens enkel gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) optimalisatie van de bedrijfsvoering; (ii) fleet management; (iii) maken van onderhoudsafspraken met gebruikers; (iv) in het kader van de uitvoering van de dealerovereenkomst en/of service-partnerovereenkomst; en (v) ter verbetering van de dienstverlening in het kader van de bedrijfsuitoefening.

20.5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving in verband met het gebruik van de producten en/of diensten van MIND, waaronder (maar niet beperkt tot) het informeren van de gebruikers over de verwerking van de Persoonsgegevens (onder meer over de partijen die de Persoonsgegevens zullen ontvangen) en het voldoen aan  toepasselijke wettelijke vereisten die kunnen voortvloeien uit  bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de Wet op de ondernemingsraden.

 

21. Beveiliging van Persoonsgegevens

21.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die verwerking en de gevoelige aard van de Persoonsgegevens die wij verwerken met zich meebrengen. Wij zijn gerechtigd verwerker(s) in te schakelen bij de verwerking van Persoonsgegevens, met dien verstande dat wij erop toezien dat de verplichtingen uit dit artikel 20 van deze voorwaarden eveneens worden nagekomen door deze verwerker(s).

21.2. Wij verwerken de Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte. Indien het noodzakelijk is om Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken dan zal MIND hiertoe adequate maatregelen treffen.

21.3. Partijen zullen elkaar onverwijld, maar uiterlijk binnen 12 uur, na daarvan kennis te hebben verkregen, in kennis stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de verwerking van Persoonsgegevens, en zullen alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken en de andere Partij te ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

 

22. Publiciteit

Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MIND is Klant niet gerechtigd reclame te maken met het feit dat hij Diensten en/of Producten onder deze Overeenkomst levert aan MIND of diens groepsmaatschappijen dan wel is overeengekomen te leveren, dan wel op welke andere wijze dan ook met gebruikmaking van de naam en merken van MIND en diens groepsmaatschappijen de publiciteit te zoeken of naar dezen te verwijzen.

 

23. Diverse

23.1 Klant kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van overeenkomst(en) met MIND niet overdragen aan een derde zonder toestemming van MIND.

23.2 Indien enige bepaling in (een van) de overeenkomst(en) met MIND ongeldig of niet afdwingbaar blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

24. Toepasselijk recht en geschillen

24.1. Op al onze aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

24.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of Overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin wij onze statutaire vestigingsplaats hebben, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, tenzij wij om ons moverende redenen er de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de Klant, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Versie juni 2020