Heb je een vraag? Wij helpen graag.
Bel mij
Met wie kunnen we contact opnemen?
Bedankt voor jouw interesse. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MIND B.V. (hierna: “MIND”, “wij” of “ons”) en alle met ons gesloten (koop)overeenkomsten (hierna: “Overeenkomst”) betreffende de levering van Producten en/of Diensten (zoals allen hierna gedefinieerd).

1.2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en Overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Klant (zoals hierna gedefinieerd) naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door Klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

2. Definities
Producten: een smartbox, waarop Software is geïnstalleerd, dat ingebouwd kan worden in voertuigen en gebruikt kan worden om data te verzenden en te ontvangen via mobiele elektronische communicatiediensten;

Diensten: de door MIND te leveren diensten in verband met de Producten, waaronder (maar niet beperkt tot) diensten waarmee de Klant via de Portal een of meerdere voertuigen kan monitoren;

Gegevens: de gegevens zoals gedefinieerd in de Verkoop- en Leveringsovereenkomst MIND B.V.

Klant: de uiteindelijke klant die gebruik maakt van de Producten en Diensten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, dealerorganisaties, leasemaatschappijen, fleetowners, en de door klant geautoriseerde medewerkers die gebruik maken van de mobiele applicatie;

Portal: de website die toegang verschaft tot Gegevens op het TomTom Telematics Platform, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, Dealer Portal (inclusief ANWB view), Fleet Portal en Lease Portal;

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Software: de door MIND geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur die op de Producten geïnstalleerd zal worden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge Overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.

3.3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen Overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten Overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

3.4. Alle Overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen twee werkdagen na ondertekening van de Overeenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.

4. Prijzen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor de Producten levering af bedrijf. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service- en transportkosten en eventuele fiscale heffingen anders dan BTW niet in onze prijs begrepen.

4.2. Voor de levering van de Diensten is de Klant een separate gebruiksrechtvergoeding aan ons verschuldigd, zoals nader omschreven in de Overeenkomst c.q. orderbevestiging.

4.3. Ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de Klant worden doorberekend.

4.4. Naast de in lid 3 van dit artikel zijn onze prijzen onderhevig aan prijsindexering en mogen genoemde prijswijzigingen tevens prijsverhogingen aan de Klant worden doorberekend. Prijs- en/of tariefwijzigingen worden door ons tijdig schriftelijk aan Klant gecommuniceerd. Indien een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikellid, binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, heeft de Klant het recht om binnen één week na de kennisgeving van de prijswijziging de Overeenkomst te ontbinden.

4.5. Indien de Klant gebruik maakt van zijn recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dient hij aan ons een vergoeding te betalen van de gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van het totale bedrag (inclusief BTW) dat Klant aan ons verschuldigd was geweest uit hoofde van de Overeenkomst indien deze niet zou zijn ontbonden.

4.6. Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aangaan van de Overeenkomst, maar vóór de feitelijke levering, geeft de Klant geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.

5. Intellectuele Eigendom en Gebruiksrechten

5.1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) de auteursrechten en databankrechten, op alle Producten en/of Diensten, alsmede daarbij behorende of onderliggende Producten, Software, documentatie en/of werkdocumenten, berusten uitsluitend bij ons. Voor zover nodig, zal Klant op eerste verzoek van ons alle handelingen verrichten die nodig zijn voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan ons op de daartoe bij wet voorgeschreven wijze. De Overeenkomst zal geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten door ons aan de Klant tot gevolg hebben.

5.2. Wij verlenen de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht, zonder het recht om sublicenties te verstrekken, voor de duur van de Overeenkomst om (i) de Producten en/of Diensten te gebruiken voor of ten behoeve van het voertuigmanagement van de Klant.

5.3. De Klant verkrijgt een beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de Diensten voor het in de Overeenkomst gespecificeerde aantal voertuigen. Indien er op enig moment sprake is van een wijziging of toename bij de Klant met betrekking tot het aantal gebruikers, dient zij ons hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en dient zij voor iedere extra gebruiker een afzonderlijk gebruiksrecht te verkrijgen tegen betaling van de daarbij behorende vergoeding.

5.4. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om in het kader van de Overeenkomst verkregen informatie, data en overige materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Klant is niet gerechtigd enige aanduiding omtrent of verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merken of handelsnamen van, uit of met betrekking tot de Producten en/of Diensten te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

5.5. Het is Klant niet toegestaan enig merk of ontwerp of enige domeinnaam van ons of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land.

5.6. Wij zijn bevoegd technische voorzieningen te treffen en ter instandhouding en ter bescherming van de (intellectueel eigendomsrechten op) de Producten en/of Diensten, alsmede met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Producten en/of Diensten. Het is Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

5.7. Wij zijn nimmer verplicht de broncode(s) van of in verband met Producten en/of Diensten aan Klant te verstrekken.

6. Klant verplichtingen en voorschriften

6.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie, (rand)apparatuur en/of ruimtes, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en op bruikbare wijze aan ons ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant informatie of materialen aan ons ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ons voorgeschreven specificaties.

6.2. De Klant zal de door haar aangeleverde gegevens, alsmede de door ons verzamelde gegevens die aan haar beschikbaar kunnen worden gesteld, regelmatig op juistheid controleren.

6.3. Klant draagt zorg en staat in voor het correct functioneren van haar eigen apparatuur die wordt gebruikt in samenhang met de Producten en/of Diensten, in overeenstemming met onze minimale systeemeisen, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Producten en/of Diensten en het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen en/of dat van haar gebruikers te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

6.4. De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de Diensten mogelijk te maken, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5. De Klant stelt ons zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante klantgegevens.

6.6. Een fair use policy is van toepassing op de door ons geleverde Diensten. Dit houdt in dat het de Klant slechts is toegestaan redelijk gebruik te maken van de Diensten. Van ‘unfair use’ is in ieder geval sprake bij: (i) gebruik voor doeleinden anders dan neergelegd in de Overeenkomst; (ii) gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is bepaald aan de hand van gemiddeld gebruik van andere, vergelijkbare gebruikers; (iii) continue of bijna continue gebruik, door langdurig of veelvuldig openstaande verbindingen.

6.7. In geval van ‘unfair use’ kunnen wij nadere voorwaarden stellen aan het gebruik, extra kosten in rekening brengen en/of de Overeenkomst opschorten of beëindigen. Wij zullen slechts overgaan tot het in rekening brengen van extra kosten, nadat wij de Klant vooraf hebben geïnformeerd dat het gebruik als ‘unfair’ wordt aangemerkt. Wij zullen de Klant een redelijke termijn geven om het gebruik te reduceren. Indien het ‘unfair use’ zich desondanks voortzet, behouden wij ons het recht voor de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

7. Inloggegevens

7.1. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die wij verstrekken om toegang te kunnen verkrijgen tot de Diensten. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Klant. Klant en/of de gebruikers zijn jegens eenieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zullen de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

7.1. De Klant dient ons direct, doch uiterlijk binnen 12 uur, nadat zij bekend is geraakt met enige vorm van ongeautoriseerde toegang hierover schriftelijk te informeren. Indien het onbevoegde gebruik van inlogcodes aan de Klant moet worden toegerekend, dient de Klant de aan blokkering en vervanging verbonden daadwerkelijk gemaakte technische en administratieve kosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten van het onbevoegde gebruik aan ons te vergoeden.

7.2. Wij zijn bevoegd de inloggegevens van Klant en/of een Gebruiker te blokkeren indien wij dat nodig vinden, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, niet toegestaan gebruik, (een vermoeden van) fraude of indien (het vermoeden bestaat dat) de Klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen niet nakomt.

7.3. Wij mogen de inlogprocedure van de Diensten naar eigen inzicht aanpassen.

8. Installatie en acceptatie

8.1. Wij dragen zorg voor de installatie van Producten in de voertuigen van de Klant , tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

8.2. Indien wij zorg dragen voor installatie, zal de Klant kosteloos alle medewerking en faciliteiten verlenen die voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden redelijkerwijs van hem mogen worden gevraagd.

8.3. De voertuigen waarin wij onze Producten installeren, dienen geschikt en gereed te zijn voor het maken van een testrit op de openbare weg.

8.4. Ingeval van installatie door ons wordt de Klant geacht de door ons geleverde Producten, respectievelijk het systeem waarvan een en ander deel uitmaakt, te hebben goedgekeurd na tekening van een installatierapport dan wel, indien geen installatierapport wordt getekend, op het tijdstip van ingebruikneming, onverminderd zijn aanspraken onder de garantie als aangegeven in artikel 16.

9. SIM-kaarten

9.1. Wij leveren SIM-kaarten aan de Klant, welke zijn geïntegreerd in de Producten. De Klant is enkel gerechtigd de SIM-kaarten te gebruiken (i) in combinatie met de Producten en (ii) in verband met het gebruik van de Diensten om data te (laten) verzenden en te ontvangen via mobiele elektronische communicatiediensten.

9.2. De eigendom van de door ons geleverde SIM-kaarten blijft te allen tijde bij ons berusten. De Klant verkrijgt slechts een beperkt gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst.

9.3. Wij zullen de SIM-kaarten na het eindigen van de Overeenkomst, of ingeval en voor zover mogelijk van tussentijds beëindiging van de Overeenkomst, met ingang van de datum van beëindiging deactiveren. De Klant blijft tot het moment van de-activering onverminderd aansprakelijk voor het gebruik van de SIM-kaarten.

9.4. De Klant vrijwaart ons en aan ons gelieerde bedrijven tegen alle vorderingen van derden (inclusief vorderingen voor juridische kosten) die voortvloeien uit of die in verband staan met het gebruik van de SIM-kaart in strijd met de Overeenkomst.

10. Beschikbaarheid en beheer

10.1. Wij spannen ons in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Diensten in de staat waarin deze zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling ‘as is’).

10.2. Wij zijn bevoegd de toegang tot de Diensten zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen ten behoeve van (i) onderhoudswerkzaamheden; (ii) te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Diensten; (iii) beveiliging van persoonsgegevens in verband met de onrechtmatige verwerking daarvan; (iv) storingen of vertragingen van het netwerk of systemen van derden. Wij spannen ons in dit tot een minimum te beperken en Klant indien mogelijk op voorhand te informeren.

11. Mutaties

11.1. Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van Klant technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de Producten en/of Diensten, zonder dat Klant daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

12. Termijnen

12.1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet “tijdige” levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

12.2. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel 14.

13. Betalingen

13.1. Wij zijn gerechtigd van het door de Klant verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.

13.2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien wij creditcardbetalingen toestaan, kunnen wij daaraan voorwaarden verbinden.

13.3. Indien Klant het verkochte niet heeft afgehaald binnen vijf (5) werkdagen nadat het verkochte ter beschikking staat wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van Klant dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.

13.4. In geval Klant één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Klant met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop Klant de geldsom heeft voldaan aan ons de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.

13.5. Alleen in geval Klant een niet-consument betreft en hij één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Klant met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop Klant de geldsom heeft voldaan, aan ons de wettelijke handelsrente (zoals is bepaald in de artikelen 6:119a en 6:120 BW) verschuldigd over alle te late betalingen per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.

13.6. Tevens is Klant de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door Klant uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

14. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

14.1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder maar niet beperkt tot niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers en/of de aanhoudende uitval van transport, internet, telecommunicatie of elektrische stroom), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

14.2. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de Overeenkomst met Klant buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de Overeenkomst met Klant te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van alle door ons aan Klant verkochte Producten blijft bij ons zolang Klant onze vorderingen uit hoofde van deze of andere Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Klant de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Klant onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door Klant van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

15.2. Indien de Klant (mede) uit de door ons geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Klant die zaak slechts voor ons en houdt de Klant de nieuwe gevormde zaak voor ons totdat de Klant alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Wij hebben tot het moment van volledige voldoening door de Klant van uit hoofde van de toepasselijke Overeenkomst alle rechten als eigenaar van de nieuwe gevormde zaak.

15.3. Klant is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

15.4. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt Klant zich reeds nu voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die Klant op deze derde heeft.

16. Garantie

16.1. Door ons geleverde Producten, worden gegarandeerd voor een termijn van twee (2) jaar. De garantietermijn gaat in vanaf de dag van installatie van het Product. In ieder geval vervalt de garantie, indien Klant op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of (uitrustings)stukken, waaronder maar niet beperkt tot de Software en/of de Producten, van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

16.2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van het Product wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het Product ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).

16.3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde Producten en verrichte (reparatie- of herstel)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.

16.4. Ingeval wij door de fabrikant worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverde Product, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij Klant daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien Klant zich na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot ons wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van Klant uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat noch wij, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door Klant geleden en te lijden schade.

17. Aansprakelijkheid

17.1. De totale aansprakelijkheid van MIND wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten van vervanging of herstel van een defect Product en/of Dienst, de kosten van transport van het voertuig naar een erkende dealer of reparateur, alsmede de kosten van het uitvoeren van herstel- of vervangingswerkzaamheden.

17.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met (a) het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Diensten (b) met het (niet) functioneren van programmatuur of (rand)apparatuur van Klant en/of haar gebruikers, of van internetverbindingen van ons, Klant, gebruiker of derden, of (c) verband houdende met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die door middel van de Diensten bij ons worden geplaatst.

17.2. Indien wij aansprakelijk zijn in de zin van artikel 17.1 zal de aansprakelijkheid van ons beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan hoogstens 25% van de totale koopprijs van de Producten, danwel het bedrag ter hoogte van 25% van de gemiddelde maandelijkse factuurwaarde van door Klant afgenomen en overeengekomen af te nemen Diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst, vermenigvuldigd met 12.

17.3. Aansprakelijkheid van MIND voor alle andere vormen van schade dan die vermeld in artikel 17.1 is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk begrepen indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking of verlies van gegevensbestanden, verlies van klanten, reputatieschade en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, is uitgesloten.

17.4. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding zijdens Klant is telkens, dat Klant de schade binnen twee (2) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk en per aangetekende brief meldt bij MIND. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MIND vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan voor zover geen melding is gedaan als bedoeld in dit artikellid van de Algemene Voorwaarden.

17.5. Klant zal MIND vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde jegens MIND (waaronder maar niet beperkt tot afnemers, werknemers of overige gebruikers van Klant) met betrekking tot door MIND geleverde of te leveren Producten en/of Diensten en/of in verband met een schending door Klant van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de ondernemingsraden en/of de afspraken van deze Overeenkomst. Klant dient de volledige door MIND gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan MIND te vergoeden.

18. Klachten en verjaring

18.1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door Klant schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Klant wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de Klant de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan Klant wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een Klant zijnde een natuurlijk persoon/consument dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij ons in te dienen.

18.2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat Klant/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan de Producten en/of Diensten hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin Klant zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

18.3. Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van het Product, dan wel nieuwe onderdelen.

19. Ontbinding

19.1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de Klant de Overeenkomst wenst te annuleren, de Overeenkomst te ontbinden, waarbij wij het recht hebben op betaling 15% van het totale bedrag (inclusief BTW) dat Klant aan ons verschuldigd was geweest uit hoofde van de Overeenkomst.

19.2. De Klant is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de Klant in geval van een verkoop op afstand de Overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.

19.3. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de Overeenkomst met Klant te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Klant door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant opschorten en/of ontbinden indien Klant één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien Klant niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van Klant is aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens Klant een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van Klant wordt uitgesproken of indien Klant zijn bedrijf staakt en/of beslag onder Klant wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

19.4. Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op Klant de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

20. Privacy en Data Protection

20.1. Voor zover de Gegevens die door ons en/of de Klant worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst Persoonsgegevens bevatten, zullen wij en/of de Klant deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.

20.2. Wij zullen Gegevens verzamelen en verwerken in het kader van de Overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens conform het bepaalde in ons privacybeleid.

20.3. Wij zijn gerechtigd om de Gegevens te verstrekken aan andere door ons te bepalen partijen, waaronder maar niet beperkt tot Pon’s Automobielhandel B.V., Volkswagen AG en de leverancier van de Producten en/of Diensten, waaronder maar niet beperkt tot doeleinden met betrekking tot onderzoek, analyse, verbetering van de Producten en/of Diensten, marketing, service (onderhoud- en reparatie) en communicatie.

20.4. Klant krijgt via de aan Klant ter beschikking gestelde Portal toegang tot de Gegevens uitsluitend met betrekking tot de door Klant aangeschafte Producten.

20.5. Klant zal de via de Portal ter beschikking gestelde Gegevens enkel gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) optimalisatie van de bedrijfsvoering; (ii) fleet management; (iii) maken van onderhoudsafspraken met gebruikers; (iv) in het kader van de uitvoering van de dealerovereenkomst en/of service-partnerovereenkomst; en (v) ter verbetering van de dienstverlening in het kader van de bedrijfsuitoefening.

20.6. Klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving in verband met het gebruik van de Producten en/of Diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) het informeren van de gebruikers over de verwerking van de Persoonsgegevens (onder meer over de partijen die de gegevens zullen ontvangen) en het verkrijgen van benodigde toestemmingen en/of instemmingen uit hoofde van onder de meer Wet bescherming persoonsgegevens en/of de Wet op de ondernemingsraden.

20.7. De Klant is verantwoordelijk voor het maken van een adequate veiligheidsbackup en archiveringskopieën van haar bestanden.

21. Beveiliging van persoonsgegevens

21.1. Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die verwerking en de gevoelige aard van de Persoonsgegevens die wij verwerken met zich meebrengen. Wij zijn gerechtigd (sub)bewerker(s) in te schakelen bij de verwerking van Persoonsgegevens, met dien verstande dat wij erop toezien dat de verplichtingen uit dit artikel 20 van deze voorwaarden eveneens worden nagekomen door deze (sub)bewerker(s).

21.2. Wij mogen de Persoonsgegevens enkel buiten de Europese Economische Ruimte verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant.

21.3. Partijen zullen elkaar onverwijld, maar uiterlijk binnen 12 uur, na daarvan kennis te hebben verkregen, in kennis stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de verwerking van Persoonsgegevens, en zullen alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken en de andere Partij te ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

22. Toepasselijk recht en geschillen

22.1. Op al onze aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of Overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin wij onze statutaire vestigingsplaats hebben, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, tenzij wij om ons moverende redenen er de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de Klant, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Versie juni 2016